​​​​​​

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından mevcut/planlı sistem/platform ihtiyaçları doğrultusunda ürüne hizmet edecek şekilde ve/veya geleceğin muharebe ortamında etkili olması beklenen yeni teknolojiler dikkate alınarak hazırlanacak veya güncellenecek olan teknoloji yol haritaları başlıkları, ihtiyaç durumuna g​öre her takvim yılında veya birkaç yıllık zaman periyotlarında belirlenir.


Konusu belirlenen teknoloji yol haritalarının​ oluşturulması veya güncellenmesi çalışmalarını yapmak üzere, söz konusu alanda tecrübe ve bilgi birikimine sahip kurum ve kuruluşlar, akademisyenler, alan uzmanları, ilgili SSB Daire/Grup Başkanlıkları ve TSK temsilcileri Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) yapısını oluşturur.


Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı Proje Müdürlüğü ve OTAĞ lideri kuruluş katılımı ile yapılan toplantıda sektörde önde gelen kurum ve kuruluşlar, ihtiyaç duyulması halinde ilgili TSK birimleri belirlenir, oluşturulan OTAĞ Yönlendirme Komitesi tarafından; Odak Çalışma Gruplarının (OÇG) çalışma alanları ve liderleri belirlenir


OTAĞ kapsamında yer alan tüm OÇG'ler tarafından hazırlanan çalışmalar, OTAĞ kapsamındaki teknoloji yol haritasının oluşturulmasını teminen OTAĞ Yönlendirme Komitesi tarafından toplanır. OÇG'lerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmesi ve gruplar arasında iletişimin sağlanması amacıyla tüm OÇG'lerin katılımı ile çalıştay düzenlenebilir.


OTAĞ Yönlendirme Komitesi tarafından OTAĞ Sonuç Raporu hazırlanır. Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından uygun görülmesi halinde söz konusu rapor kamuoyu ile paylaşılabilir.